18 januari 2024

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is van kracht

Met ingang van 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Deze wet is erop gericht om de transparantie bij de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten te vergroten.

Tot de invoering van deze wet kon een rechtspersoon worden geliquideerd als zij op het moment van het ontbindingsbesluit geen baten meer had. Dit was een uitzondering op de “normale” ontbindingsprocedure. Deze versnelde procedure werd gerechtvaardigd door de afwezigheid van baten waardoor niet meer vereffend kan worden. Om de informatiepositie van schuldeisers te verbeteren is deze wet ingevoerd.

De belangrijkste wijziging bij de inwerkingtreding is de financiële verantwoording die het bestuur moet afleggen bij het ontbinden van een rechtspersoon zonder baten. Het bestuur wordt verplicht om onder andere een balans en een staat van baten en lasten van het betreffende boekjaar te deponeren bij het register waar de rechtspersoon is ingeschreven. Ook moet het bestuur een toelichting geven op de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en de redenen waarom schuldeisers onbetaald zijn gebleven.

Verder is ook de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen geïntroduceerd. Dit bestuursverbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die ten minste drie keer in de hand heeft gewerkt dat een rechtspersoon is beëindigd met achterlating van schulden of betrokken is geweest bij een ontbinding of faillissement zonder baten.

Door de aanvullende verplichtingen voor het bestuur wordt het gemak en de snelheid waarmee een vennootschap geliquideerd kon worden beperkt. De positie van de schuldeiser wordt daarentegen verbeterd. Hun informatiepositie is immers aanzienlijk op vooruitgegaan. 

Heeft u vragen? Uiteraard denken wij graag met u mee.