27 september 2023

Belastingdienst trekt goedkeuring modelovereenkomsten met vrije vervanging in

Werkt u als ZZP’er of opdrachtnemer, dan moet de overeenkomst met de opdrachtgever dit jaar opnieuw worden beoordeeld. De Belastingdienst trekt namelijk de goedkeuring in van modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging. Vrije vervanging wil zeggen dat u niet verplicht bent om zelf het werk uit te voeren.

Deze intrekking is het gevolg van het zogenaamde Deliveroo arrest. Hierin heeft de Hoge Raad bepaald dat de verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren niet doorslaggevend is voor beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Het is niet bekend hoeveel ZZP’ers er werken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Vast staat wel dat de arbeidsrelaties die op een dergelijke modelovereenkomst met vrije vervanging zijn gebaseerd nog dit jaar opnieuw moeten worden beoordeeld. Mogelijk kwalificeren deze overeenkomsten toch als een dienstbetrekking. Helaas heeft de Belastingdienst nog op geen enkele wijze aangegeven hoe deze dan moeten worden beoordeeld. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat de criteria die de Hoge Raad heeft aangegeven in het Deliveroo arrest hierbij leidend zullen zijn.

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo arrest tien omstandigheden die van belang kunnen zijn, te weten:

1. De aard en de duur van de werkzaamheden.

2. De wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald.

3. De inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie en de bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht.

4. Het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren.

5. De wijze waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen is tot stand gekomen.

6. De wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarop deze wordt uitgekeerd.

7. De hoogte van deze beloningen.

8. De vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt.

9. Gedraagt degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer, of zou hij zich als ondernemer kunnen gedragen.. Hierbij is bijvoorbeeld het aantal opdrachtnemers en de duur van de opdrachten van belang.

10. In hoeverre belang moet worden toegekend aan een contractueel beding bij beantwoording van de vraag of een overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt, hangt mede af van de mate waarin dat beding daadwerkelijk betekenis heeft voor de partij die de werkzaamheden verricht.

De Hoge Raad maakt hierbij duidelijk dat beantwoording van de vraag of wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval. Dit kunnen ook andere omstandigheden zijn die niet in deze lijst voorkomen. Doorslaggevend is wat feitelijk gebeurt. Dat papier geduldig is staat vast, maar alleen de schriftelijke vastlegging van de arbeidsrelatie in een overeenkomst is niet van belang.

Wat is er voor nu van belang?

De Belastingdienst geeft u de tijd tot 1 januari 2024 om alle arbeidsrelaties opnieuw te beoordelen. Dit betekent dat u voor die datum moet vaststellen of u een modelovereenkomst gebruikt die alleen gebaseerd is op vrije vervanging. Als dat het geval is, moet een fiscale beoordeling worden gemaakt van de desbetreffende arbeidsrelatie.  Vanzelfsprekend zij wij graag bereid om uw bij deze beoordeling bij te staan.